Všeobecné obchodné podmienky

 

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti poskytovateľom a záujemcom.

 

1. Základné pojmy:

 

a) poskytovateľom sa rozumie Peter Malcho – DATAWORKS Potravinárska 1768/26, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO 44758812, ako prevádzkovateľ stránky www.balonovevyzdoby.sk;

 

b) záujemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie služby;

 

c) službami sa rozumejú služby poskytované poskytovateľom v súvislosti s umiestnením balónovej výzdoby, a to najmä vyhotovenie a/alebo inštalácia výzdoby na dohodnutom mieste;

 

d) miestom poskytnutia služby je miesto dohodnuté poskytovateľom a záujemcom;

 

e) termín balónová výzdoba označuje služba spojená s výzdobou exteriéru alebo interiéru s použitím balónikov a podobných produktov.

 

f) inštaláciou sa rozumie akýkoľvek proces umiestnenia balónovej výzdoby do exteriéru alebo interiéru

 

h) ponukou sa rozumie návrh poskytovateľa zaslaný záujemcovi.

 

1.2

Ak sa v týchto obchodných podmienkach uvádza, že sa úkon musí urobiť písomnou formou, postačí, ak bude urobený elektronickou poštou (e-mailom).

 

 

2. Základné ustanovenia

 

2.1

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na služby poskytované poskytovateľom. Od týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody poskytovateľa a záujemcu.

 

2.2

Tieto obchodné podmienky sú pre záujemcu záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s poskytovateľom, teda od okamihu zaslania objednávky poskytovateľovi. Túto skutočnosť berie záujemca na vedomie a bezvýhradne s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

 

 

3. Objednávka

 

3.1

Zaslaním objednávky poskytovateľovi, záujemca potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými v objednávke, ako aj s obchodnými podmienkami.

 

3.2

Objednávka musí obsahovať najmenej nasledujúce údaje, inak na ňu poskytovateľ nemusí prihliadať a môže ju považovať za neplatnú:

  • ·meno a priezvisko / obchodný názov záujemcu
  • ·adresa / sídlo záujemcu
  • ·bankové spojenie záujemcu
  • ·rodné číslo / IČO záujemcu
  • ·DIČ a IČ DPH záujemcu, ak boli pridelené
  • ·kontaktné údaje záujemcu v rozsahu najmenej telefónne číslo a emailová adresa
  • ·špecifikácia služieb
  • ·miesto a čas poskytnutia služby.

 

Tieto údaje budú v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi záujemcom a poskytovateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

 

3.3

Zmluvný vzťah medzi záujemcom a poskytovateľom vznikne okamihom, kedy objednávku záujemcovi potvrdí poskytovateľ (ďalej ako „objednávka“). Poskytovateľ, nie je povinný objednávku potvrdiť. Ak sa poskytovateľ rozhodne objednávku potvrdiť, spraví tak v lehote desať pracovných dní odo dňa obdržania objednávky. V opačnom prípade sa považuje objednávka za odmietnutú poskytovateľom.

 

3.4

Záujemca je oprávnený zrušiť objednávku pred jej potvrdením zo strany poskytovateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušenie objednávky musí byť vykonané písomným oznámením záujemcu doručeným poskytovateľovi pred potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

 

3.5

Po potvrdení objednávky poskytovateľom, avšak najneskôr deň pred inštaláciou, je záujemca oprávnený bez uvedenia dôvodu jednostranne zrušiť zmluvu zaplatením odstupného, za podmienok uvedených v odseku 3.6.

 

3.6

V prípade zrušenia zmluvy záujemcom, podľa odseku 3.5, je záujemca povinný doručiť poskytovateľovi písomné oznámenie, že využíva svoje právo zrušiť zmluvu zaplatením odstupného.  Na základe tohto oznámenia, poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámi záujemcovi výšku odstupného, ktorá sa určí ako súčet:

a) nákladov poskytovateľa za kúpený materiál potrebný na dohodnutú výzdobu, vrátane tých nákladov, ktoré poskytovateľovi vzniknú po zrušení zmluvy a ktorým sa nie je možné zo strany poskytovateľa vyhnúť, a

b) čiastky zodpovedajúcej 40 % z celkovej odmeny poskytovateľa dohodnutej medzi záujemcom a poskytovateľom.

Zmluva sa zrušuje až zaplatením odstupného poskytovateľovi, pričom však záujemca je povinný odstupné zaplatiť poskytovateľovi najneskôr do siedmych dní odo dňa oznámenia výšky odstupného. V prípade, ak záujemca odstupné v uvedenej sedem dňovej lehote nezaplatí, právo záujemcu zrušiť zmluvu zaplatením odstupného bez ďalšieho zaniká a zmluva trvá aj naďalej.

 

3.7

Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy, môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode poskytovateľa a záujemcu.

 

3.8

Poskytovateľ je oprávnený zaslať záujemcovi ponuku ohľadne služieb (ďalej len „ponuka“). Neoddeliteľnou súčasťou ponuky sú tieto obchodné podmienky. Zmluvný vzťah medzi záujemcom a poskytovateľom vznikne okamihom, keď záujemca ponuku poskytovateľa príjme, avšak len za predpokladu, že záujemca tak urobí v lehote určenej poskytovateľom. Inak platnosť tejto ponuky zaniká a poskytovateľ nie je ponukou viazaný.

 

 

4. Poskytnutie služby

 

4.1

Inštaláciu je oprávnený vykonávať výlučne poskytovateľ, resp. ním poverené alebo schválené tretie osoby. Pokiaľ sa poskytovateľ so záujemcom nedohodne inak, záujemca nie je oprávnený vykonať inštaláciu alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do výzdoby.

 

4.2

V prípade, ak sa poskytovateľ a záujemca dohodnú, že inštaláciu zrealizuje sám záujemca, poskytovateľ nezodpovedá za realizáciu a kvalitu inštalácie.

 

4.3

Záujemca sa zaväzuje včas poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť a spoluprácu potrebnú na splnenie povinností poskytovateľa zo zmluvy a/alebo riadneho a včasného naplnenia zmluvy.

 

 

5. Platobné podmienky

 

5.1

Cena za služby bude poskytnutá záujemcovi po odoslaní dopytu poskytovateľovi. Cena za služby poskytnutá pri telefonickom rozhovore je len informatívna. Cena za služby je konečná po potvrdení objednávky poskytovateľom.

 

5.2

Odmena nezahŕňa náklady na dopravu na miesto inštalácie. Cena za dopravu sa účtuje samostatne.

 

5.3

Odmena za poskytnutie služby je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa záujemca s poskytovateľom nedohodnú inak. V prípade, ak konečná cena za služby presiahne 1000 Eur, poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať od záujemcu poskytnutie platby vopred na základe zálohovej faktúry, vo výške 33 % konečnej sumy. V takom prípade platí, že služby budú zo strany poskytovateľa poskytnuté až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

 

5.4

Poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať záujemcovi pri oneskorenej platbe úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tým nie sú dotknuté iné nároky poskytovateľa, vrátane nároku na zmluvnú pokutu náhrady škody.

 

 

6. Vyššia moc

 

6.1

Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti brániace plneniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy a ktoré nemohli byť poskytovateľom alebo záujemcom odvrátené (najmä, avšak nielen nepriaznivé poveternostné podmienky, štrajky, občianske nepokoje, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, zákaz vstupu k miestu inštalácie, dopravné obmedzenia, vzbury a nepokoje, udalosti ktorým nemožno predísť a udalosti vzniknuté bez pričinenia poskytovateľa).

 

6.2

Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci, je poskytovateľ oslobodený od povinnosti poskytnúť službu stanovenú v zmluve, ako aj splniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, a to v rozsahu a po dobu trvania vyššej moci a jej následkov.

 

 

7. Vady plnenia

 

7.1

Reklamácie záujemcu týkajúce sa poskytnutia služieb, môžu byť uplatnené voči poskytovateľovi iba pri kontrole výzdoby, po ukončení jej inštalácie.

 

7.2

Záujemca je povinný výzdobu prezrieť a prevziať po ukončení inštalácie. Ak tak neurobí, má sa za to, že voči výzdobe nemá záujemca námietky.

 

7.3

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na výzdobe, ktorá vznikne po jej inštalácií a prevzatí výzdoby záujemcom, napr. v dôsledku mimoriadnej udalosti, zásahu tretej osoby, vyššej moci a pod.

 

7.4

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne na výzdobe pred aj po jej prevzatí, ak upozornil záujemcu o nevhodnosti podmienok na jej vyhotovenie (napr. silný vietor, dážď, silné slnko), a záujemca napriek tomu, naďalej trvá na jej inštalácií.

 

 

8. Ukončenie zmluvy

 

8.1

Poskytovateľ je oprávnený zmluvu kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou doručenou záujemcovi, pričom v takom prípade poskytovateľ vráti záujemcovi prijatú zálohu, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, na bankový účet uvedený záujemcom.

 

8.2

Poskytovateľ je tiež oprávnený vypovedať zmluvu z nasledujúcich dôvodov:

a) záujemca nesplní alebo poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto obchodných podmienok;

b) záujemca nereaguje na písomnú požiadavku zo strany poskytovateľa;

c) nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na bezporuchový priebeh poskytovania služieb;

d) nastane skutočnosť odôvodňujúca pochybnosti o ďalšom plnení záväzkov zo strany záujemcu.

 

8.3

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom a týmito obchodnými podmienkami bez toho, aby mal voči záujemcovi akékoľvek záväzky. Povinnosť záujemcu uhradiť poskytovateľovi všetky čiastky podľa zmluvy, obchodných podmienok   a/alebo zákona, ktoré sa stanú splatnými alebo na ktoré vznikne poskytovateľovi nárok do dňa, v ktorom odstúpenie nadobudne účinnosť, nie je odstúpením od zmluvy dotknutá.

 

8.4

Poskytovateľ a záujemca môžu zmluvu ukončiť aj písomnou dohodou. Povinnosť záujemcu uhradiť poskytovateľovi všetky čiastky podľa zmluvy, obchodných podmienok alebo zákona, ktoré sa stanú splatnými alebo na ktoré vznikne poskytovateľovi nárok, nie je uzatvorením dohody o ukončení zmluvy dotknutá.

 

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1

V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok. V takomto prípade sa záujemca a poskytovateľ bezodkladne dohodnú na náhradnej úprave.

 

9.2

Aktuálne znenie obchodných podmienok je zverejnené na webovej stránke poskytovateľa www.balonovevyzdoby.sk .

 

9.3

Záujemca prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

 

9.4

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2014.

 

 

V Nitre dňa 01.10.2014